Jasin7

15 tekstów – auto­rem jest Ja­sin7.

dążąc - zostawiamy 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2012, 18:49

Ma­pa nie jest terenem.
To co myślisz nie jest rzeczywistością. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 kwietnia 2012, 16:39

Gdy­by ludziom za­kaza­no oce­niać in­nych, nag­le wszys­cy by zamilkli. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 kwietnia 2012, 19:28

(z)ro­zum serce 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 kwietnia 2012, 18:58

Naszą per­cep­cją na­wet nie zbliżamy się do rzeczy­wis­tości,
dla­tego też twórzmy jak naj­bar­dziej po­zytyw­ny ob­raz świata. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 kwietnia 2012, 17:03

Naj­piękniej­sza tęcza jest w nas,
ale mu­simy nau­czyć się ją dostrzegać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 kwietnia 2012, 12:35

Niep­rzy­muszo­nego przy­musu nikt nie potrzebuje. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2012, 21:03

Jeśli sam nie wiesz cze­go chcesz od życia, jes­teś ska­zany na ma­nipu­lac­je innych. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 5 kwietnia 2012, 16:16

To, czy szklan­ka wo­dy jest w połowie pełna czy w połowie pus­ta, za­leży tyl­ko od ciebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2012, 14:14

Wo­da uga­si ogień; wo­da uga­si prag­nienie; ale wo­da nie uga­si og­nia płonące­go ser­ca - to może zro­bić tyl­ko szcze­ra i od­wza­jem­niona miłość. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 kwietnia 2012, 18:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność